Akutt psykiatri

Akutt psykiatri

Pasientforløpets 4 hovedkategorier beskrives kort under hvert punkt. Lenkene fører til mer utfyllende informasjon om forløpet.

Henvisning/Bekymring

En telefon til poliklinikk for rask bistandstime. Dersom hensiktsmessig, avtales konsultasjon pr. VK. Spesielt aktuelt ift lange avstander. Det gir lege og pasient mulighet for vurdering av spesiallist.

Kartlegging/utredning

Fysisk oppmøte DPS.

Behandling

Avklares til riktig nivå. Det kan være i kommunen, på poliklinikken, på døgnenheten ved rask respons eller planlagt innleggelse. Det er inngått avtale mellom DPS og Sentralsykehus om bruk av VK via vaktlinje ved akuttavdeling.

Utskrivning

Aktiv bruk av VK i behandlingsmøter/ samarbeidsmøter. Større mulighet for fastlege å delta, og dermed sikre medisinskfaglig oppfølging.

Pasientforløpet følges gjennom disse 4 kategorier. Pasienten kan ofte gå fra kategori 4 tilbake til kategori 1. Da gjentas forløpet.

Lenker

010314_Pasientforløp_akuttpsykiatri_2014.pdf