Behandlingslinjer

Behandlingslinjer

Definisjoner

Pasientforløp: «En helhetlig, sammenhengende beskrivelse av en eller flere pasienters kontakter med ulike deler av helsevesenet i løpet av en sykdomsperiode». (Regjeringen.no)

Behandlingslinje: «En dokumentert beskrivelse av et forventet pasientforløp for en definert diagnosegruppe, forankret i evidens og koplet til effektiv ressursutnyttelse og målbare resultater.» (Helse Sør-Øst)

Med en Behandlingslinje menes en normativ beskrivelse av et planlagt og forventet pasientforløp for en definert diagnosegruppe, forankret i faglig evidens og koplet til effektiv ressursutnyttelse og målbare resultater.

Med Behandlingslinje som konsept for virksomhetsutvikling menes det samlede sett av aktiviteter og fremgangsmåter som skal til for å etablere gode behandlingslinjer, som sikrer gode pasientforløp og pasientopplevd kvalitet, og inkluderer målesystemer og monitorering, samt metoder for kontinuerlig forbedring.

Veileder, retningslinje, behandlingslinje, pasientforløp - hva er forskjellen?

Nasjonalt nettverk for pasientforløp og behandlingslinjer.

SIHF behandlingslinjer