ROP

ROP

Personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse bruker ofte rusmidler på en ødeleggende måte og de faller lett utenfor behandlingstiltak (ROP). Noen har problemer med å klare seg selvstendig i samfunnet, noen har marginal økonomi og tilhører våre fattigste, og mange har dårlig livskvalitet.

Selv om det har vært økt oppmerksomhet på denne pasientgruppen de siste årene, er det fortsatt mye som mangler når det gjelder utredning, behandling og oppfølging. Noen forblir uoppdaget fordi vi ikke har sett den psykiske lidelsen bak rusproblemene eller rusmiddelmisbruket bak den psykiske lidelsen. Det er allikevel en økende erkjennelse av at rusmisbruk og psykiske lidelser ofte opptrer samtidig.

Dersom vi vet hvilke personer som mest sannsynlig vil utvikle ROP - lidelser, kan vi også bedre identifisere og behandle dem. Oppsummeringer fra befolkningsundersøkelser i Europa og USA, samt annen forskning, viser at:

«Jo mer alvorlig ruslidelsen er, desto høyere er forekomsten av psykiske lidelser, og jo mer alvorlig den psykiske lidelsen er, desto høyere er forekomsten av ruslidelser. Personer med stofflidelse har en høyere forekomst av psykiske lidelser enn personer med alkohollidelse.»

Kommuner har ifølge lovverket ansvar for disse brukerne i forhold til forebygging, kartlegging, utredning, behandling, oppfølging og skadereduksjon. Den glidende overgangen mellom rusmisbruk som både et sosialt problem og et helseproblem av somatisk og psykisk karakter utfordrer hjelpeapparatet på en særskilt måte, og krever et utstrakt samarbeid både innad i kommunen, og opp mot spesialisthelsetjenesten.

Pasientenes behov endres ofte raskt, og motivasjon for kontakt med hjelpeapparatet svinger. Denne brukergruppen tåler dårlig å stå i kø, og har utfordringer med å holde avtaler og forholde seg til «åpningstider». De blir ofte innlagt sykehus for somatiske plager og skader, og trenger opphold på avrusningsklinikk ved overdoser og avgiftning. Noen blir, etter mange år, motivert for innsøking til langtidsbehandling.

Spesielle kjennetegn ved ROP.

Mer om utfordringer for hjelpeapparatet.

Samarbeidspartnere innen pasientforløpet er fra flere tjenestenivå. KommuneSIHF og andre.

Henvisning/bekymring

Kartlegging/utredning

Behandling

Utskrivning

Lenker

300615_Revidert pasientforløp ROP.pdf