Gevinster

Gevinster

Nasjonal og internasjonal litteratur beskriver mange gevinster for alle parter som involveres i denne form for samhandling. Videokonferansebruk ble raskt økende etter oppstart i PsykiØsterdal 2013. DPS Tynset rapporterte i perioden januar – oktober 2014:

“DPS Tynset har hatt 44 videokonferansesendinger med total varighet på 70 timer, involverting av 400 deltakere og 131 videokonferanseenheter.”

DPS og BUP Tynset er sentral aktør i aktiviteter. Det gjennomføres administrativ og faglige samarbeidsmøter, behandlingsmøter ved utskrivning, kompetansetilbud mm.

Leder i SAMAKS (som også er en del av PsykiØsterdal), Wenche Nordengen, SI har også positive erfaringer.

Vi ser etter kort tid konturene av ønskede gevinster:

  1. Innspart reisetid, reiseutgifter og ressursbruk personell og pasienter
  2. Raskere tilgang til spesialistkompetanse for pasienter
  3. Økt brukermedvirkning

Systematiske innføringer av ny samhandlingsform er krevende, lærerike og utfordrende med forandringsprosesser, der flere organisasjoner inngår i et samarbeid.

Kommunenes ledere er ansvarlige for å vedlikeholde og videreutvikle det etablerte kunnskapsgrunnlaget i egen organisasjon.

Samhandlende HFs ledere er ansvarlige for å vedlikeholde og videreutvikle det etablerte kunnskapsgrunnlaget i egen organisasjon.

PsykiØsterdal beskrives slik av DPS Tynset:

         «Denne samhandlingsformen er kommet for å bli!»