Kontrolltiltak

Kontrolltiltak

Kvalitetssikring

For å sikre en god oppfølging av de kritiske suksessfaktorer, benytter Fjellregionen TTC som prosjektleder og fagpersonell i prosjektet. Dette sikrer at man har nødvendige kompetanse og pådriver på plass. Prosjektet har som mål å inkludere alle involverte parter på alle nivå, for å sikre forankring av tjenestene og bidra til at regionen selv kan drifte og eie tjenesten når prosjektet er avsluttet. Tynset kommune kontraktsfester alle parters deltakelse for å bidra til måloppnåelse.

Følgende kontrolltiltak benyttes, basert på eksisterende dokumentasjon og regler i Tynset:

  • Vertskommune ønsker rapportering i forhold til økonomi knyttet til tertialrapportering.
  • Rapportering fra prosjektleder til prosjekteier, Helse- og omsorgsleder, Tynset kommune, Evy-Aina Røe og Leder Helsetjenesten, Tynset kommune, Inga-Lill Rønning, bør henge sammen med økonomisk rapportering fra økonomiansvarlig i prosjektet.
  • Avvik skal rapporteres fra prosjektleder til prosjekteier. Avvikshåndtering og internrevisjon utføres i «Kvalitetslosen», etter gjeldende rutiner.  

Kontrakt og avtaler

  • Det er signert kontrakt mellom Tynset kommune og TTC.
  • Det er skrevet kontrakt mellom kommunene relatert til satsning i Fjellhelse.