Samhandlingstjeneste

Samhandlingstjeneste

Begrepet «Samhandlingstjeneste» definerer vi som en sammensatt tjeneste basert på:

  • Behandlingslinjer (fastlagt organisering av behandlingsforløp for den aktuelle pasientgruppe, fastlege, spesialist og pleie- og omsorgstjenester)
  • Pasientforløp (den kronologiske kjeden av hendelser som utgjør pasientens møte med ulike deler av helse- og omsorgstjenestene, samhandling HF og kommuner)
  • Samhandlingsformer tilpasset pasientforløpet (Tlf/epost/VK/meldinger etc).
  • Samarbeidsavtaler (overordnede og underordnede Tjenesteavtaler mellom HF, regionale avtaler og mellom vertskommune og kommuner)

Det pekes på i St.meld. nr. 47 formalisering av standardiserte pasientforløp et av de viktigste kjennetegn ved en moderne helsetjeneste, og det pekes ganske riktig på at:

« ….spesialisthelsetjenesten har i de siste årene arbeidet med å utvikle gode pasientforløp/behandlingskjeder, men dette har ofte vært begrenset til det som skjer innad i det enkelte sykehus. Et viktig utviklingstiltak må være at spesialisthelsetjenesten utvider perspektivet og i større grad medvirker i utvikling av forløp som går på tvers av tjenesteområder og forvaltningsnivå. I dette arbeidet må det skapes en arena der kommunalt nivå og foretakene er likeverdige partnere, herunder forutsettes at kommunene må ha nok faglig tyngde til å kommunisere og sette krav til sykehusene…..Pasient- og brukerorganisasjoner må trekkes inn i prosessene for å videreutvikle både metodikk og innhold.»

Erfaringene viser at behandlingslinjer – har et relativt avgrenset nedslagsfelt knyttet (særlig) til behandlingsopplegg innenfor sykehus. Behovet har ekspandert med nye samhandlingsformer, slik at anvendelsesområdet går utover HF og inn mot samhandling og samarbeid i pasientbehandling på mer generelt grunnlag – i samspillet mellom HF og lokale helsetjenester.

I økende grad blir planlegging og organisering av helsetjenester – og særlig sykehus – basert på eksplisitt formulerte «konsept», i stor grad forankret i LEAN-perspektiver. På et nivå er derfor etablering av behandlingslinjer et første skritt i retning en mer omfattende prosess med å beskrive de nye tjenesteformer som nå utvikles i helsesektoren.