Sluttrapporter

Sluttrapporter

Sluttrapport PsykiØsterdal 2013 ( 010514_PsykiØsterdal_sluttrapport.pdf).

Sammendrag

 1. Samhandlingstjenesten startet 1. mars 2014 i alle tre pasientforløp og med fokus på de prioriterte områder.
 2. BRUK AV VIDEOKONFERANSE GIR EFFEKTIV SAMHANDLING!
 3. VIDEOKONFERANSE ER TIDS- OG RESSURSBESPARENDE FOR ALLE AKTØRER!
 4. Erfaringer og gevinster er positive og inspirerer de ansatte til ytterligere økt bruk av videokonferanse som samhandlingsverktøy i fremtiden.
 5. Kommunenes ledere må i en videre driftsperiode være ansvarlig for å vedlikeholde og videreutvikle det etablerte kunnskapsgrunnlaget i egen organisasjon.
 6. SIHF sine ledere må forvalte denne muligheten til å vedlikeholde og videreutvikle det grunnlaget som nå er lagt.

Sluttrapport PsykiØsterdal 2014 ( 080415_PsykiØsterdal2014.pdf)

Sammendrag

Prosjektet har som formål å tilby en forbedret helsetjeneste innen psykisk helsevern, «der pasientene bor» ved å bruke videokonferanse. Dette skal bidra til økt brukermedvirkning, økt kompetanse hos helsepersonell, enklere tilgang på læringsressurser og kollegaveiledning i Fjellregionen. Prosjektet PsykiØsterdals målsetning er å legge til rette for slike løsninger.

Metoden for tjenesteinnovasjon er basert på «Veikart for innføring av telemedisinske samhandlingstjenester» (2012-2015), består av aktiviteter i flere underkategorier. Dette er aktiviteter som er utført i tidligere prosjekt, som har dannet implementeringsplattformen for innføring i større skala i Fjellregionen.

Området for implementering i større skala gjennom PsykiØsterdal 2014, var Fjellregionen (8 kommuner). Prosjektet har bistått kommuner og HF med videreføringen. Underveis er det gjennomført forankringstiltak, etablert nettside med all aktuell dokumentasjon, Risiko- og sikkerhetsanalyse for alle aktører og etablert drift og support. I tillegg har det blitt gitt veiledning i anskaffelser og installering av videokonferanse. Brukeropplæring for IKT rådgivere og kommunalt personell er gjennomført som del av forankringen.


Erfaringer

 1. Erfaringer er svært positive. Flere bruker videokonferanse i stor skala til forskjellige formål som samarbeidsmøter, administrative møter, ansvarsgruppemøter (med og uten pasient) og kompetansetilbud. Svært få av de nye kommunene har kommet skikkelig i gang med å bruke videokonferanse.
 2. Det skisseres ønsker og behov fremover i forhold til undervisning, administrative møter og pasientoppfølging, ikke bare i psykisk helsevern, men også innenfor somatikk.
 3. Forankring har «modnet» mer i SIHF i videreføringsperioden av PsykiØsterdal. Entusiasme er skapt og videreført, slik at flere bruker videokonferanse i Divisjon for psykisk helsevern.
 4. Tilgjengeligheten til utstyr er økt, gjennom nyanskaffelser. Noen «motorer» utmerker seg i SIHF, som Tynset DPS og BUP og Samhandlingsnettverket i alderspsykiatri (SAM-AKS), som kan vise til bruk av videokonferanse i stor skala. Eksempelvis har Tynset DPS har i prosjektperioden hatt 90 videokonferanser, som har involvert 790 deltakere, i 280 studio og med en varighet på 125 timer.
 5. Samhandlingsformen refereres til som fremtidens samhandlingsform, kommet for å bli!


Hovedutfordringene fremover for full måloppnåelse:

 1. Igangsetting av samhandlingstjeneste for alle kommuner.
 2. Den etablerte samhandlingstjenesten må administrativt forankres i Fjellregionen.
 3. Ledelsen i Divisjon for psykisk helsevern i SIHF, prosjektleder i avdeling for eHelse og teknologi i SIHF og TTC har et ønske om en videreføring av tjenesteformen, basert på grunnlaget som allerede er etablert i PsykiØsterdal. Ingen prosjektsøknader har pr juli 2015 fått finansiering til dette.