Deling av informasjon

Deling av informasjon

Pasienter har en generell rett til å motsette seg at opplysninger de gir til helsepersonell deles med annet personell iht. til bestemmelsene i Helsepersonelloven §§ 25 og 45. I den grad pasienten motsetter seg at opplysninger skal deles med andre, spiller det ingen rolle om en deling skjer via telefon, videokonferanse eller ansikt-til-ansikt: Opplysningene skal ikke deles.

Det er også mulig å tenke seg at pasienten motsetter seg at opplysninger deles via videokonferanse. Med andre ord: Det er ikke det at opplysningene deles som er et problem, men at det skjer via videokonferanse; dvs. det er måten det gjøres på, som er et problem.

I begge disse situasjonene er det opp til helsepersonellet å finne frem til arbeidsmetoder som gjør at pasientens rett til å motsette seg at opplysninger om dem deles, blir respektert og ivaretatt. Pasienten må imidlertid bli informert om at dette kan medføre at det tilbudet som gis, ikke blir så godt som det kunne ha vært.

I de tilfeller det ikke vurderes som forsvarlig å basere det videre arbeidet på frivillighet fra pasientens side, må det videre forløpet baseres på de regler som gjelder for slik tilnærming.