Forsvarlig virksomhet

Forsvarlig virksomhet

Alt helsepersonell er underlagt plikten til forsvarlig virksomhet i alt de gjør i forbindelse med sin yrkesutøvelse, enten det er definert som helsehjelp eller rådgivning/second opinion.

Plikten er hjemlet i Helsepersonelloven § 4:

§ 4. Forsvarlighet

  • «Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

  • Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.

  • Ved samarbeid med annet helsepersonell, skal legen og tannlegen ta beslutninger i henholdsvis medisinske og odontologiske spørsmål som gjelder undersøkelse og behandling av den enkelte pasient.

  • Departementet kan i forskrift bestemme at visse typer helsehjelp bare kan gis av personell med særskilte kvalifikasjoner».

Kravet til forsvarlig virksomhet er en såkalt rettslig standard og det nærmere innhold vil variere ut fra personellets kompetanse og situasjonen for øvrig. I siste instans vil det være tilsynsmyndighetene og/eller domstolene som må vurdere om en konkret behandling er utført på en forsvarlig måte.