Jus, risiko og sikkerhet

Jus, risiko og sikkerhet

Retningslinjer for ansvarsforhold, personvern og informasjonssikkerhet knyttet til generell bruk, diagnostikk og pasientoppfølging via videokonferanse er beskrevet i tillegg til Risiko- og sikkerhetsanalyse utført (2014).

Oppsummering - hovedpunkter:

  1. Bruk av telemedisinske virkemidler endrer ikke de ordinære ansvarsforhold.
  2. Om informasjonen kommer til legen i form av at pasienten møter selv, møter via videokonferanse eller om bilder og lyd blir sendt til legens PC, er irrelevant. Helsepersonellet er ansvarlig for den behandling som gis er basert på den informasjon som mottas. Det er informasjon som grunnlag for behandling som er det avgjørende, ikke hvordan informasjonen er mottatt.
  3. Det er vanlig at primærhelsetjenesten innhenter råd fra spesialister i sykehus. I slike situasjoner vil det fremdeles være primærlegen som diagnostiserer og iverksetter behandling i forhold til den enkelte pasient, og som har ansvar for at den er faglig forsvarlig.
  4. Konsultasjon via videokonferanse må journalføres iht. det samme regelverk og de samme prinsipper som gjelder for ansikt-til-ansikt konsultasjoner.
  5. Hvis man skal filme noe pasientrelatert (eks pasientmøte, treningsopplegg, opplæringsvideo) må det tas forhåndsregler for å ivareta gjeldende regler for opptak og lagring. Disse er beskrevet i vedlegg 1 og 2.
  6. Pasienter har en generell rett til å motsette seg at opplysninger de gir til helsepersonell deles med annet personell iht. til bestemmelsene i Helsepersonelloven §§ 25 og 45. I den grad pasienten motsetter seg at opplysninger skal deles med andre, spiller det ingen rolle om en deling skjer via telefon, videokonferanse eller ansikt-til-ansikt: Opplysningene skal ikke deles.
  7. Ved bruk av videokonferanse gjelder fortsatt helsepersonells taushetsplikt. Utenforstående må ikke se eller høre konsultasjonen som pågår via VK. Pasienten skal til enhver tid være fullt ut orientert om hvem som deltar i VK.
  8. Utveksling av all pasient informasjon i Helse Førde HF skal foregå i Norsk helsenett med et felles tilknytningspunkt til Norsk helsenett.
  9. Normen for informasjonssikkerhet er bindende for alle brukere av helsenettet.
  10. Mulighet for VK direkte fra pasientens hjem til legevakt i forbindelse med akutt sykdom er mulig, men er avhengig av at pasienten har VK - utstyr med kryptering. Kommunal ledelse/HF ledelse må først beslutte at dette skal tilbys kommunenes innbyggere.

Lenker

Juridiske_kliniske_retningslinjer_2014.pdf