Kompetanse

Kompetanse

Med kompetanseutvikling menes tiltak som skal bidra til at ansatte i kommunene og foretakene har de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for å møte samhandlingsreformen. Dette omfatter både utvikling av formell kompetanse og utvikling av samhandlingskompetanse:

"Utvikling av formell kompetanse omfatter de helsefaglige grunnutdanningene og videreutdanningene ved universitet og høgskoler, samt etterutdanningsfunksjonene i regi av helseforetak og kommune."

På den andre siden tar kompetanseutvikling utgangspunkt i hvordan arenaer for kunnskaps- og kompetanseoverføring kan være virkemidler for å utvikle samhandling.

Arenaer kan være:

  1. Bruk av praksisplasser og hospiteringsordninger
  2. Ambulerende team
  3. Intermediære enheter
  4. Kurs- og opplæringsvirksomhet
  5. Spesialisthelsetjenestens faglige veiledning tilknyttet enkeltpasienter i helse- og omsorgstjenesten i kommunene
  6. Spesialisthelsetjenestens etterspørsel etter pasientinformasjon fra helse- og omsorgstjenesten i kommunene
  7. Helse- og omsorgstjenestens i kommunenes etterspørsel etter pasientinformasjon fra spesialisthelsetjenesten

Disse sider beskriver tilrettelgging av kompetansearenaer der videkonferanse er elæringsverktøy for økt spredning av kompeanse mellom spesialisthelsetjeneste og kommuner.