Medisinske prosedyrer

Medisinske prosedyrer

  • Det er henvisende leges ansvar å sende en forespørsel med nødvendig medisinske dokumentasjon til spesialist/spesialavdeling.

  • Det er mottagende lege/spesialavdelings ansvar ( jfr Lov om Spesialisthelsetjenesten) basert på tilsendt og tilgjengelig medisinsk informasjon, å beslutte hvilke pasienter som egner seg for videokonferansekonsultasjon.

  • Partene må sammen utarbeide faste tider for videokonferansekonsultasjoner. For disse avtalte tidene er begge instanser forpliktet til å møte.

  • Før videokonferansemøtene bør det avtales om pasientene skal være tilstede.

  • Pasienten må samtykke  (jfr Lov om pasientrettigheter)til at konsultasjonen foregår på videokonferanse. Dersom pasienten motsetter seg dette, henvises pasienten på ordinært vis til time hos spesialisten/spesialenheten.

  • Det er henvisende leges ansvar å sørge for at pasienten får innkalling til videokonferansemøte.

  • Henvisende lege og spesialist/spesialenhet må avtale seg i mellom hvem som skal dokumentere konsultasjonen i pasientens journal.

  • Henvisende lege og spesialist/spesialenhet må avtale seg i mellom hvem som skal ha oppfølgingsansvaret for pasienten. Dette dokumenteres i pasientens journal.

  • Det må avtales om andre helseinstanser skal ha tilsendt pasient relatert informasjon fra møtet og hvem som har ansvaret for å sende denne informasjonen.