Opplæring

Opplæring

Skal videokonferanse integreres som et naturlig verktøy i aktørenes samhandling, er det nødvendig at personell dedikeres som del av sin stilling, som superbrukere. Det må være et lederansvar å sørge for at det tilrettelegges for dette. Spesielt i starten er den nye samhandlingsformen sårbar og ansatte trenger rask bistand når de skal arrangere en videokonferanse, spesielt hvis det oppstår noen tekniske utfordringer. Det er opp til hver kommune/avdeling å velge om de vil ha en eller flere som dekker denne rollen, for å sikre tilstedeværelse og kontinuitet.

Support/opplæringsansvar

 1. SIHF har egne superbrukere på hvert videokonferanseutstyr i sine avdelinger. Informasjon finnes på SIHF intranett.
 2. Kommuner bør etablere superbrukere i hver enkelt kommune. Helsepersonell og andre brukere av videokonferanse, forholder seg til disse superbrukerne i første instans. Informasjon vil etableres på disse nettsider når dette er mer avklart.
 3. Hver kommune har IKTrådgiver, ansatt i ansvarlig IKTselskap. Hver kommune forholder seg til etablert brukerstøtte for å kontakte disse. I tillegg er det etablert ekstern support. Disse har kompetanse på videokonferanse. Mer informasjon finnes HER.

Superbrukers ansvar

 1. Ha kunnskap om videokonferanse som møteform (litt mer enn den vanlige bruker)
 2. Bistå kolleger med tilrettelegging og oppkobling på sin ansvarsenhet
 3. Være første instans for teknisk support og bistå til support har hatt effekt
 4. Vedlikeholde etablerte retningslinjer for bruk av videokonferanse sammen med superbrukergruppen
 5. Ivareta kontakt med ansvarlig IKT selskap, teknisk ansvarlig i HF og Norsk Helsenett SF, slik at utstyr og bruk følger de gjeldende regler og rutiner ift videokonferanse innen helsesektoren.
 6. Sørge for at alle ansatte i egen kommune er opplært i bruk av videokonferanse og kjent med gjeldende retningslinjer for bruk av videokonferanse.
  1. Superbruker, sammen med superbrukergruppen kan gjennomføre en årlig opplæringsseanse i fellesskap.
  2. Superbrukere i flere kommuner kan avtale ad hoc oppkoblinger for opplæring til nyansatte eller oppfriskning for de som øsker dette.

Superbrukernes (og ansattes) verktøy i bruk og support av videokonferanse, er de utformede retningslinjer og hurtigguide. Alle ansatte skal være kjent med disse og vite hvor de kan finne den nødvendige informasjon.

Det kan etableres en organisasjon som blir ansvarlig for å koordinere alle superbrukere og ved hjelp av dem tilby basal opplæring i bruk av videokonferanse i oppstarten, samt litt viderekommende opplæring minst to ganger i året pr bruker/studio. Dette er ikke etablert i Fjellregionen pr. 2015.