Opptak

Opptak

Det kan oppstå behov for opptak av videokonferanse-møter eller filming, der pasient er tilstede, eller der helsepersonell diskuterer pasient (eks pasientmøte, treningsopplegg, opplæringsvideo).

Gjeldende lovverk i denne sammenheng:

Hvis man skal filme noe pasientrelatert (eks pasientmøte, treningsopplegg, opplæringsvideo) må det tas forhåndsregler for å ivareta gjeldende regler for opptak og lagring (Vedlegg 1).

Videre er det påkrevet å innhente samtykke fra pasient (evt helsepersonell/foreleser når det er undervisningsopptak).

Samtykke

Hvis man skal filme noe pasientrelatert (eks pasientmøte, treningsopplegg, opplæringsvideo):

     Før filming:

 • Pasient eller pårørende skal informeres muntlig og skriftlig om filming og gi et skriftlig samtykke til filming.Fil 20170814_Tjenesteutvikling_Samtykkeskjema1.docx (fotografering, videoopptak) og Fil 20170814_Tjenesteutvikling_Samtykkeskjema2.docx (bruk av videokonferanse) er eksempler som kan brukes for innhenting av skriftlig samtykke. Sett deg grundig inn i reglene for lyd- og bildeopptak av pasienter.

 • Avgjør om dette er en video kun knyttet til denne ene pasienten eller om det er en generell opplæringsvideo til bruk i flere sammenhenger.

 • Dersom filmingen kun gjelder denne ene pasienten, gjelder vanlige regler for pasientjournal, med skriftlig journalføring av samtykke.

 • Hovedansvarlig for forsvarlig håndtering av filmet materiale fram til lagring i arkiv er ansvarlig fagperson på avdelingen i tett samarbeid med telemedisinkoordinator. Navnet på ansvarlig fagperson for filming føres inn i samtykkeskjemaet under punktet "Hvem har besluttet opptaket". Skannet, signert samtykke skal journalføres.

  Etter filming:

 • Opptak oppbevares og behandles etter gjeldende regler for pasientopplysninger i XXXX

 • Når video redigeres på PC, skal materialet ligge på en ekstern disk som kan låses inn til materialet er ferdig. Deretter slettes fra maskinen.

 • Det lages to utgaver av DVD-er. Redigert utgave (Mastertape - med ferdig redigert materiale) og en DVD lagres fysisk i kommunenes arkiv, mens en DVD går til mottaker i kommune/bydel eller lignende, på samme måte som annet skriftlig materiale.

 • Materialet merkes med navn, personnummer, dato for filming og dato for arkivering.

 • Ansvarlig fagperson sender mastertape + DVD til arkivet.

 • Det må oppgis i registeret/arkivet at det er gitt kopi til en navngitt person (eks kontaktperson i kommune).

 • Ansvarlig fagperson skal journalføre at det er foretatt filming og henvise til hvor det er arkivert (skriv inn: "DVDene er arkivert som egen arkivserie i pasientarkivet" )

 • Arkivet legger inn opplysninger i register over filmer, samt lagrer mastertape + dvd.

 • Opptak som ikke blir brukt, skal slettes.

Eksempel samtykkeskjema finnes i retningslinjer i Kvalitetshåndboka.