Taushetsplikt

Taushetsplikt

Utgangspunktet er det samme som ved tradisjonelle helsetjenester. Alle helseopplysninger relatert til en bestemt person er sensitiv informasjon (jf. Personopplysnings­loven § 2 pkt 8c). Ingen andre enn de som har et behandlingsansvar for denne personen skal ha tilgang til helseinformasjonen. ”Uvedkommende” er i utgangspunktet alle som ikke er i en behandlerrolle overfor pasienten, også helsepersonell som ikke behandler pasienten.

Helsepersonells taushetsplikt er regulert av Helsepersonelloven § 21:

§ 21 Hovedregel om taushetsplikt

«Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell.»

I en videokonferansekonsultasjon er det viktig å forsikre seg om at utenforstående ikke kan se eller høre konsultasjonen som pågår. Pasienten skal til enhver tid være fullt ut orientert om hvem som deltar i konsultasjonen.

Taushetsplikten er et personlig ansvar for det enkelte helsepersonell. Tekniske løsninger skal bidra til at taushetsbelagte opplysninger ikke kommer på avveier. Dersom så skulle skje, kan det etter omstendighetene bli vurdert som brudd på taushetsplikten.