Pasientforløp

Pasientforløp

Diagnosebaserte behandlingslinjer har hatt suksess i spesialisthelsetjenesten. Mange har derfor ment at resultatene kan bli enda bedre om man strekker de enkelte behandlingslinjene ut til å omfatte tiden både før og etter et sykehusopphold. Det kan virke logisk, men både forutsetninger og målsettinger med behandlingen er annerledes i primærhelsetjenesten.

En viktig erfaring i dette arbeidet har vært at spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten tenker forskjellig om pasientforløp. Mens pasientforløp i sykehus er utviklet i forhold til faglige retningslinjer for enkeltdiagnoser, er hovedmålet i forløpet i kommunehelsetjenesten å ivareta pasientens samlede medisinske behov og funksjonsevne og legge til rette for at pasienten skal greie seg selv på best mulig måte. I tråd med dette er det mest effektivt og størst behov for at helsepersonell i kommunene styrker sin basiskompetanse når kommunene skal ta over et større ansvar i behandlingen av pasienter.

Helsedirektoratet har utviklet pasientforløp innen kreft - pakkeforløp innen kreft, som er sammenlignbart med beskrivelser av pasientforløp. I 2015 har Høyre lovet at det skal etableres pakkeforløp i psykiatri.

PsykiØsterdal har kartlagt, analysert og beskrevet eksisterende og fremtidige pasientforløp etter Veileder om helhetlige pasientforløp (Norsk helsenett SF). For å tilpasse teknologistøttet samhandling har vi definert den nye samhandling til "Samhandlingstjenester". Mer informasjon om prosessen finnes HER.

Det er beskrevet pasientforløp innen:

  1. Akutt psykiatri
  2. Demens
  3. Rus og psykiatri (ROP)

Pasientforløp 1 og 3 er basert på eksisterende, identifiserte retningslinjer for samarbeidet mellom kommuner og Helseforetak. Nasjonale retningslinjer for ROP ligger til grunn for beskrivelsen for pasientforløp 3. Pasientforløp 2 bygger på eksisterende Behandlingslinje innen demens og er revidert vår 2015.  

Tilgang og fremstilling er helt avgjørende for om dette skal brukes som et arbeidsverktøy.  SI jobber derfor med å lage en god fremstilling av forløpene, som man håper blir tilgjengelig for ansatte og pasienter i HF og kommuner i løpet av 2014.

All samhandling reguleres av Tjenesteavtaler mellom HF og kommuner.

PsykiØsterdal startet i februar 2014 opp med ny samhandlingsmetode med bruk av videokonferanse på noen utvalgte områder basert på disse pasientforløp.

Områder man starter med er:

  1. Behandlingsmøte/ansvarsgruppemøte/samarbeidsmøter/fagmøter
  2. Rask Bistandstime (RBtime)
  3. Second opinion/vurdering/veiledning mellom kommune - HF

Utover dette brukes videokonferanse allerede mye i kompetanseutvikling, samarbeid og veiledning for ansatte i kommunene og ved SI.