eHelse

Nasjonalt

eHelse

Her presenteres nasjonale og lokale aktiviteter innen eHelse.

Direktoratet for eHelse skal bidra til felles innsats og nasjonal styring av IKT-utviklingen i sektoren. De etablerer standarder og forvalter nasjonale e-helseløsninger. Direktoratet ble etablert 01.01.2016. Det er et Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Handlingsplan for e-helse

God utnyttelse av informasjonsteknologi er viktig for å oppnå helsepolitiske mål. Kvaliteten på tjenesten skal bli bedre og arbeidsprosessene mer effektive slik at mer tid kan brukes til direkte pasientkontakt og behandling.

Digitale tjenester skal gjøre kontakten med helse- og omsorgstjenesten enklere, og bidra til at innbyggerne opplever tjenesten som tilgjengelig og helhetlig.

Porteføljestyring av e-helsetiltak

Nasjonal handlingsplan for eHelse inneholder en samlet fremstilling av pågående og planlagte e-helsetiltak av nasjonal betydning for perioden 2014-2016. Sterkere styring og koordinering i alle faser av nasjonale IKT-prosjekter er avgjørende for å kunne oppnå ønskede effekter.

Det er et mål å etablere porteføljestyring av alle nasjonale eHelsetiltak i løpet av planperioden. Dette skal sikre felles mål og en helhetlig, koordinert og forutsigbar IKT-utvikling i helse- og omsorgssektoren.

Aktiviteter

Meldingsutveksling

eResept

Kjernejournal

Telemedisin

Velferdsteknologi

eHelse annet

TTC eHelse

Nasjonalt senter for eHelseforskning

Nasjonal rapport med bla eMeistring og bruk av videokonferanse innen rehabilitering (Sunnaas).